مسئول دفتر مدیر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

نام و نام خانوادگی : سید جعفر سیدزاده

تلفن تماس:05832926261