مدیر ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

نام و نام خانوادگی: محسن نظام دوست
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- زراعت

سابقه کار:       سال

فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.