مدیر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
نام و نام خانوادگی: محسن نظام دوست
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- زراعت

سابقه کار:       سال