راهکارهای مقابله باخشکسالی درباغات میوه - راهکارهای مقابله باخشکسالی درباغات میوه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

- توسعه سیستم آبیاری تحت فشار(قطره ای) درباغات -2 اصلاح روش انتقال آب وافزایش راندمان آبیاری به صورت انجام پوشش انهار، مرمت شبکه هاب آبیاری، اجرای شیوه آبیاری به روش تشتکی یانواری واستفاده ازپوشش نایلونی درانهار و استفاده ازلوله های هیدروفلوم -3احداث استخرذخیره آب درباغات که برای کاهش هزینه وسرعت بخشیدن درکارمی توان اقدام به احداث استخرباپوشش پلاستیکی نمود. 4- افزایش دوره های آبیاری درباغات میوه به طوری که فاصله زمانی عملیات آبیاری هرمرحله به مرحله بعدیک روز افزایش یابد