کشاورز و باغدار گرامی : آزمایش خاک میزان مناسب مصرف کود را تعیین می کند. - کشاورز و باغدار گرامی : آزمایش خاک میزان مناسب مصرف کود را تعیین می کند. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان