دامدار گرامی : واکسیناسیون دامها را علیه بیماریهای شایع بیمه می کند. - دامدار گرامی : واکسیناسیون دامها را علیه بیماریهای شایع بیمه می کند. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان