بررسی حساسیت و اثر زمان در مرگ و میر پوره های شته گندم و گل سرخMetopolophium dirhodum با حشره کش های تیاکلوپراید و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاه - بررسی حساسیت و اثر زمان در مرگ و میر پوره های شته گندم و گل سرخMetopolophium dirhodum با حشره کش های تیاکلوپراید و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

اصل مهم کاربرد آفت کش ها این است تا ضمن مبارزه با آفات، حداقل اثرات سوء به محیط وارد شود که به دلیل خطرات کم نئونیکوتینوئیدها نسبت به سایر سموم توجه خاصی به این سموم شده است. بنابراین آزمایشاتی روی شته گندم و گل سرخ انجام گرفت. این شته در دمای 1±20 درجه و رطوبت 10±60 درصد و دوره نوری16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی پرورش داده شد. مرگ و میر بعد از 48 ساعت برای تیاکلوپراید OD22.5% با غلظتهای 5، 12.6، 31.62، 43.79، 199.52، 501.18، 1258.91ppm، 26.39، 30.56، 34.72، 48.61، 63.89 ،70.83 ، 80.56 درصد و برای تیامتوکسام WP25% با غلظتهای 0.1، 0.45، 2.08، 9.54، 43.65، 199.52، 912، 4168.68 ppm به ترتیب 5.26،6.57، 23.68،50.91، 55.26،63.51 ،77.63، 92.10 درصد بدست آمد. همچنین بعد از 96 ساعت، سم تیاکلوپراید با غلظت 5 ppm، 70.58 درصدکشندگی داشت که از غلظت 12.6به بالا100-88.23 درصدکشندگی و در تیامتوکسام با غلظت 2.08 ppm ،86.76 درصد و با غلظتهای بالاتر 100درصدکشندگی داشتند. بنابراین بعد از گذشت 96 ساعت حتی با غلظتهای پایین هم درصد کشندگی بالا بوده است. پس می توان نتیجه گرفت سموم نئونیکوتینوئید از جمله آفت کش هایی هستند که زمان تأثیر بیشتری در مرگ و میر نسبت به غلظت سم دارد.