مرکز خدمات کشاورزی امند | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس مرکز:مهندس احمد نوری امند

کارشناسان مرکز:آقایان احمد اکبرزاده شورابی.محمد صابری امند.کاوه اسدالله زاده

تلفن تماس:05832438691