مرکز خدمات کشاورزی حومه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس مرکز:مهندس علیرضا جوکار

کارشناسان مرکز:آقایان مهندس علیرضا جهانیان.عراز گلدی شکور

تلفن تماس:05832926609