مرکز خدمات کشاورزی قاضی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس مرکز:مهندس مهدی نامور

کارشناسان مرکز:آقایان مهندس رضا شاکری.علی اسفیدانی.اکبر براتی

خانمها:صدیقه عبدی.فیروزه توسلی.راضیه خانزاده.عصمت شاهین پور

تلفن تماس:05832863899