مرکز خدمات کشاورزی عشق آباد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

رئیس مرکز:مهندس تقی یداللهی

کارشناسان مرکز:آقایان مهندس علیرضا چالیک.مهندس حسین خوشرفتار

 و خانمها:مهندس مجبوبه سجادی.مهندس سعیده خدائی

تلفن تماس:05832458313