اداره هماهنگی ترویج کشاورزی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 نام و نام خانوادگی : مهندس یوسف محمدی

پست سازمانی : سرپرست اداره هماهنگی ترویج کشاورزی

شماره تماس:05832926607

شرح وظایف:

1-پیگیری و انجام کلیه امور اداره هماهنکی ترویج کشاورزی

2-مجری طرح بسیج سازندگی جوانان در جهاد کشاورزی

3-نظارت بر مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان

4-رابط آموزش کارکنان مدیریت