واحد اداری | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

مسئول اداره:احد مرادی

کارشناس:سرکار خانم طاهره عیسی پور

تلفن تماس:05832926607