واحد مالی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
نام و نام خانوادگی : ملیحه ذبیحی
سمت : مسئول امور مالی
سابقه کار : 10سال
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری


شرح وظایف :

-حسابداری عمرانی . هزینه ای
_ جمعدار اموال
_ آزادسازی سپرده ها و تضمینات
_ ممیزی اسناد و فاکتورها