حفظ نباتات | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱نام و نام خانوادگی : امید علی باغچیقی
سمت : کارشناس مسئول حفظ نباتات

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حشره شناسی

 *شرح وظایف*
1-مبارزه با آفات عمومی نظیر ملخ و جوندگان مضر کشاورزی
2-مشارکت در امر مبارزه با آفات همگانی مانند سن گندم، زنگ زرد، بلایت باکتریایی پنبه و ...
3- تهیه و تامین سموم شیمیایی مورد نیاز شهرستان
4-نظارت بر کار شبکه های مراقبت از محصولات زراعی و باغی
5-تهیه وتامین ادوات سمپاشی مورد نیاز کشاورزان با استفاده از تسهیلات بانکی
6-برقرار کردن کلاسهای آموزشی جهت راهنمایی و ترغیب کشاورزان برای استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیایی با عوامل زیان آور نظیر: مبارزه زراعی، بیولوژی و تلفیقی با آفات، بیماری و علفهای هرز
7- نظارت بر نحوه فعالیت پستهای قرنطینه نباتی گرماب و چمن بید
8-نظارت بر نحوه فعالیت کلینیک و آزمایشگاه گیاهپزشکی واقع در سطح شهرستان
9-نظارت بر نحوه فعالیت فروشندگی سموم واقع در سطح شهرستان
10-نظارت بر نحوه فعالیت انسکتاریوم سمنگان جهت تولید بهتر
11-نظارت هر ساله بر کار ناظرین گیاهپزشکی