زراعت | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

نام و نام خانوادگی : امیر عباس توکل
کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
سابقه خدمت : 23 سال

تلفن تماس:05832926345