آب و خاک | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


نام و نام خانوادگی: خلیل مودی

سمت: رئیس اداره امور فنی و زیربنایی


شماره تماس: 05832924532
شرح وظایف: