معاونت فني اجرايي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 

مهندس هادی قهرمانیان

تلفن تماس:05832926344