مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر سال 1393 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان