انتصاب آقای مهندس یوسف محمدی بعنوان سرپرست اداره هماهنگی ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی مانه و سملقان - انتصاب آقای مهندس یوسف محمدی بعنوان سرپرست اداره هماهنگی ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی مانه و سملقان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

طی حکمی از سوی مهندس نظام دوست مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان آقای مهندس یوسف محمدی به عنوان سرپرست جدید اداره هماهنگی ترویج کشاورزی منصوب و از زحمات مهندس عزیزی  تقدیر و تشکر به عمل آمد.