انتصاب آقای مهندس قهرمانیان بعنوان معاون فنی و اجرایی شهرستان - انتصاب آقای مهندس قهرمانیان بعنوان معاون فنی و اجرایی شهرستان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

مهندس هادی قهرمانیان طی حکم صادره توسط مهندس نظامدوست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان ، به عنوان معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی منصوب گردید.