انتصاب مهندس محسن نظام دوست به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان - انتصاب مهندس محسن نظام دوست به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
جناب آقای مهندس محسن نظامدوست  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان منصوب گردیدند.