اثرات استفاده بی رویه از سموم - اثرات استفاده بی رویه از سموم | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان
استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی علاوه بر تولید محصول ناسالم و آلوده کردن محیط زیست(خاک و آب) ضرر و زیان اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.هدف از هشدارهای ترویجی فقط شناخت سموم جدید و نحوه صحیح استفاده از آن است.سم مناسب، میزان مناسب سم و زمان صحیح مبارزه با استفاده از پمپ و آب مناسب و مشورت با کارشناسان، مروجان، مهندسان ناظر و شرکت های خدمات مشاوره ای باعث استفاده بهینه از این مواد می شود.آب مایه حیات است در حفظ و استفاده صحیح از قطره قطره آن کوشا باشیم.استفاده از کودهای دامی پوسیده- کود سبز و بقایای گیاهی باعث افزایش مواد آلی خاک می شود که در نهایت ذخیره سازی و نگه داری آب در خاک افزایش می یابد.