هرس پوست - هرس پوست | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

برای تنظیم تعادل رویش و زایش درخت است از طریق کم و زیاد کردن شیره پرورده و شیره خام صورت می گیرد.
▪ دو نوع از هرس پوست به شرح ذیل می باشد :
۱) هرس کت زنی(حلقه برداری) –Girdling:این عمل روی انگورهای …

برای تنظیم تعادل رویش و زایش درخت است از طریق کم و زیاد کردن شیره پرورده و شیره خام صورت می گیرد.

دو نوع از هرس پوست به شرح ذیل می باشد :

۱) هرس کت زنی(حلقه برداری) –Girdling:این عمل روی انگورهای دانه دار و کیوی قابل اجراست و بدین صورت است که در حدود ۲mm از پوست شاخه گیاه را به صورت یک حلقه کامل از محیط شاخه بر می داریم.

در اثر این عمل مقداری از شیره پرورده که از برگهای شاخه به سمت سایر اندام در حرکت است به سوی خوشه ها برگشته و صرف درشت کردن خوشه می گردد . زمان اجرای آن هنگامی است که میوه ها تازه تشکیل شده و غوره ها در شروع آبگیری می باشند .

۲) تبرزنی : عبارت است از بریدن مجرای شیره خام جهت کاهش نسبت آن به شیره پرورده داخل درخت. این عمل برای برگرداندند درخت گردو از حالت رویش به حالت زایش مناسب است .

شیوه اجرا

دو برش مورب با وسیله تیز مثل تبر یا کارد یا ساتور به تنه درخت وارد کرده که از قسمت پوست گذر کرده و مقداری چوب را هم ببرد. در این حالت پس از مدتی از آوندهای چوبی شیره خام به صورت آب از تنه درخت خارج می شود با این عمل نسبت شیره خام به پرورده کاهش یافته و درخت در سالهای آینده به باردهی بیشتر می نشیند.

زمان مناسب اجرای آن پایان زمستان می باشد .

در درختانی از قبیل گردو ، توت و انگور چنانچه زخمی یا هرس به شاخه های آنها در پایان زمستان وارد می شود از سر شاخه های آنها شیره خام تراوش می شود.

هرس ریشه

حذف ریشه ها جهت جلوگیری از جذب بیشتر از حد شیره خام می باشد که تأثیری همچون تبرزنی را نشان می دهد . عیب این عمل احتمال آلوده شدن به بیماری قارچی می باشد که در این صورت محل زخم با چسب هرس آغشته می شود.

هرس ریشه روی درختانی چون سیب ، گلابی، لیمو ترش و درختان مینیاتور صورت می گیرد .

تنک کردن یا هرس گل به صورت دستی یا مکانیکی یا به صورت شیمیایی صورت می گیرد .

مواد مناسب برای تنک کردن شیمیایی :

۱) NAA (نفتالین استیک اسید )

۲) DNOC الگتول

۳) مورستان

۴) سم حشره کش سوین : نسبت مصرف ۲*۱۰۰۰ (چهل روز بعد از گل)

۳ مورداول زمانی گلدهی مصرف می شود.