آمار سطح زیر کشت و تولیدات زراعی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 فایل ها

 آمار سال زراعي 1384-1383    حجم فايل:  23.86 KB
 آمار سال زراعي 1385-1384    حجم فايل:  29.44 KB
 آمار سال زراعي 1386-1385    حجم فايل:  20.95 KB
 آمار سال زراعي 1387-1386    حجم فايل:  19.06 KB
 آمار سال زراعي 1388-1387    حجم فايل:  30.62 KB
 آمار سال زراعي 1389-1388    حجم فايل:  72.03 KB
 آمار سال زراعي 1389-1390    حجم فايل:  73.76 KB