افزایش 350درصدی اعتبارات آبیاری تحت فشار در مانه و سملقان - افزایش 350درصدی اعتبارات آبیاری تحت فشار در مانه و سملقان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 مدیر جهاد کشاورزی مانه وسملقان گفت: اعتبارات آبیاری تحت فشار سال جاری این شهرستان با رشد 350درصدی به 40 میلیارد و 297 میلیون ریال رسید.

 

 مهندس محسن نظام دوست : این میزان مبلغ از محل اعتبارات مرحله اول و دوم اختصاص داده شده است.
وی سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار شهرستان مانه و سملقان را 673هکتار دانست و گفت: پارسال آبیاری تحت فشار در سطح 170 هکتار با اعتبار بالغ بر یک میلیاردو 180میلیون ریال اجرا شد.
وی تصریح کرد:111 هکتار از این طرح با اعتباربالغ بر هفت میلیارد و 219میلیون ریال مربوط به بهکده رضوی است.
آبیاری های نوین به شکل تحت فشار و به دو روش آبیاری قطره ای و بارانی انجام می شود و بهره وری آبیاری بارانی تا 70 درصد و آبیاری قطره ای تا 95 درصد است و این یعنی اینکه در سامانه آبیاری بارانی تا 20 درصد و قطره ای تا 5 درصد آب هدر می رود.
آبیاری صحیح و استفاده بجا و متعادل از این مایع حیاتی در برهه ای که خشکسالی بیداد می کند ضروری است زیرا بخش زیادی از آبی که می تواند مورد استفاده گیاهان قرار گیرد به علت نبود آشنایی کشاورزان با روشهای صحیح آبیاری به هدر می رود.
برای رفع این مشکل می توان با استفاده از روشهای جدید آبیاری، آب موجود را به نحو کاملا مفید در دسترس گیاهان قرار داد و از جمله این روشها، ابیاری قطره ای است که نوعی آبیاری تحت فشار است.
با استفاده از این سامانه با مقدار آب موجود می توان زمین بیشتری را زیر کشت برد و نیاز آبی محصول را در طول دوره رشد تامین کرد.
شهرستان 110هزار نفری مانه وسملقان در 45کیلومتری غرب بجنورد واقع شده است و به عنوان قطب کشاورزی استان خراسان شمالی محسوب می شود.