کاشت 350 هکتار کلزای بهاره آبی و دیم برای اولین بار در شهرستان مانه و سملقان و خراسان شمالی - کاشت 350 هکتار کلزای بهاره آبی و دیم برای اولین بار در شهرستان مانه و سملقان و خراسان شمالی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

 

برای اولین بار در استان مقدار 350 هکتار کلزای بهاره  آبی و دیم در شهرستان مانه و سملقان کشت شد.این کشت با تخصیص یارانه برای خرید بذور اصلاح شده وارداتی کلزای بهاره انجام شده است.