شروع زمان مبارزه با پوره سن گندم در مزارع غلات شهرستان مانه و سملقان - شروع زمان مبارزه با پوره سن گندم در مزارع غلات شهرستان مانه و سملقان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان

با شروع زمان مبارزه در مناطق گرمسیری مانند امند تاکنون 320 هکتار بر علیه این آفت خطرناک صورت گرفته است.پیش بینی می شود در سال جاری حدود 8000 هکتار از مزارع غلات شهرستان بر علیه این آفت خطرناک مبارزه صورت پذیرد.